July 28, 2005

ศีลแปด(2)

โพสต์ที่แล้วเราสรุปเรื่องเป้าหมายของศีลไว้..
โพสต์นี้มาดูกันดีกว่าว่าศีลแปดมีอะไรบ้าง ต่างจากศีลห้ายังไง :)


~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

-: องค์ประกอบของศีล 8 :-
ศีล 8 หรือ อัฏฐศีล (the Eight Precepts; training rules)
คือ การรักษาระเบียบทางกายวาจา, ข้อปฏิบัติในการฝึกหัดกายวาจาให้ยิ่งขึ้นไป

1. ปาณาติปาตา เวรมณี
เว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป - to abstain from taking life
2. อทินฺนาทานา เวรมณี
เว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย - to abstain from taking what is not given
3. อพฺรหฺมจริยา เวรมณี
เว้นจากกรรมอันมิใช่พรหมจรรย์, เว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์ คือร่วมประเวณี - to abstain from unchastity
4. มุสาวาทา เวรมณี
เว้นจากการพูดเท็จ - to abstain from false speech
5. สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี
เว้นจากน้ำเมา คือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท - to abstain from intoxicants causing heedlessness
6. วิกาลโภชนา เวรมณี
เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือตั้งแต่เที่ยงแล้วไป จนถึงรุ่งอรุณของวันใหม่ - to abstain from untimely eating
7. นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนมาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏฺฐานา เวรมณี
เว้นจากการฟ้อนรำ ขับร้อง บรรเลงดนตรี ดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ การทัดทรงดอกไม้ ของหอม และเครื่องลูบไล้ ซึ้งใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่ง - to abstain from dancing, singing, music and unseemly shows, from wearing garlands, smartening with scents, and embellishment with unguents
8. อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี
เว้นจากที่นอนอันสูงใหญ่หรูหราฟุ่ยเฟือย - to abstain from the use of high and large luxurious couches

ข้อแตกต่างระหว่างศีลห้ากับศีลแปดคือ มีศีลข้อ6-8เพิ่มมา และศีลข้อสามที่เปลี่ยนไป
ศีลข้อสาม ในศีลห้าคือ กาเมสุมิฉาจาร คือละเว้นการประพฤติผิดทางกาม คือ การผิดลูกเมีย หรือสามี ของผู้ที่มีพ่อแม่ ญาติพี่น้อง หรือมีคู่หมั่นหมายไว้ ซึ่งถ้ามีการละเมิดล่วงเกินทางเพศ ถือว่า ผิดศีลข้อ 3 ในศีลห้า แต่ถ้านอกจากนี้ เช่นกับภรรยา หรือสามีตน ก็ไม่ผิดศีลข้อ 3
ส่วนศีลข้อสามในศีลแปด เปลี่ยนเป็น อพรหมจริยา คือ ประพฤติพรหมจรรย์อย่างพระหรือผู้ออกบวชทำ คืองดเว้นการกระทำใด ๆ ที่ทำให้เกิดสุขจากการมีเพศสัมพันธ์


~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

-: คำอาราธนาและสมาทานศีล 8 :-
อ้างอิงจาก เวปDhammajak.net

คำอาราธนาศีล8
อะหัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะ สีลานิ ยาจามิ.
ทุติยัมปิ
อะหัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะ สีลานิ ยาจามิ.
ตะติยัมปิ
อะหัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะ สีลานิ ยาจามิ.

คำสมาทานศีล8
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ (๓ จบ)

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๒. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๓. อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๖. วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๗. นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนะมาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๘. อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ.

No comments: