July 6, 2005

คาถาพาหุง+วิธีตักบาตรทางไกล

ไหนๆไม่ได้เขียนมานาน..
ขอเขียนอีกpostแล้วกันนะ :P

กลับมาบ้านคราวนี้เราก็ได้ไปกราบพระครูบาอาจารย์มาด้วย :)
ครั้งนึงคือได้ไปกราบหลวงพ่อและแม่ชีที่นับถือที่วัดแถวหัวหินมา :)
หลวงพ่อท่านแนะนำแต่ละคนในครอบครัวเราหลายอย่างเลย..
ที่ท่านแนะนำเราเป็นพิเศษคือท่านให้สวดชัยมงคลคาถาด้วยเวลาสวดมนต์ก่อนนอนด้วย..
ตอนแรกท่านว่าชัยมงคลคาถาเราก็ทำหน้างงๆ ไม่รู้ว่าคาถาไหน ^^'
พอท่านบอกว่าบทพาหุงเราถึงอ๋อ ^^'
ชัยมงคลคาถาหรือบทสวดพาหุงเป็นบทสวดระลึกถึงชัยชนะ๘ครั้งของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นชัยชนะจากการใช้ธรรมาวุธไม่ใช่ศาตราวุธ
หลวงพ่อท่านแนะนำว่าเวลาสวดตรงท่อน ภะวะตุ เต ก็เปลี่ยนเป็น ภะวะตุ เม เพื่อสวดให้ตนเองแคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่างๆด้วย :)
ถ้าใครสวดมนต์ก่อนนอน ก็ลองสวดบทนี้เพิ่มด้วยก็ได้นะ :)

แล้วท่านก็ยังแนะนำวิธีทำบุญที่ถูกใจเรามากๆ..
พอท่านรู้ว่าเราเรียนอยู่ต่างประเทศ.. ท่านก็บอกว่า..
ถ้าอยากทำบุญตักบาตรแต่ไม่มีโอกาสนะ..
ทุกเช้าก็ให้ควักเงินจากกระเป๋าซักวันละนิดละหน่อย..
แล้วอธิษฐานว่าเงินนี้เราตั้งใจจะซื้ออาหารเพื่อนำไปถวายพระ..
เก็บเงินหยอดกระปุกเอาไว้
พอถึงเวลาได้กลับมาบ้าน ก็เอาเงินที่รวบรวมนั้นมาซื้ออาหารนำไปถวายพระทีเดียวเลย :)
ทำอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าเราจะได้ทำบุญตักบาตรพระทุกวันไปด้วย :)
เราว่าถ้ากลับไปที่โน่นแล้ว เราก็จะตักบาตรวิธีนี้แหละ :)
ใครอยากจะเอาวิธีนี้ไปทำด้วยก็ได้นะ ไม่มีสงวนลิขสิทธิ์อยู่แล้วว :)

อ้อ.. ข้างล่างนี้เป็นบทคาถาพาหุงพร้อมคำแปลนะ :)
เผื่อใครจะเอาไปสวดก่อนนอน

- * - * - * - * - * - * - * - * -

(๑) พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ครีเมขะลังอุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมาะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

(๒) มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

(๓) นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ

(๔) อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ

(๕) กัตวานะ กัฎฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

(๖) สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

(๗) นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

(๘) ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ

(๙) เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ

- * - * - * - * - * - * - * - * - * -
คำแปล

(๑) พญามารเนรมิตแขนตั้งพัน ถืออาวุธ
ครบมือ ขี่ช้าง ครีเมขละ พร้อมด้วยเสนามาร
โห่ร้องก้องกึก พระจอมมุนีทรงเอาชนะได้
ด้วยธรรมวิธี มีทานบารมี เป็นต้น ด้วยเดช
แห่งชัยชนะนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน

(๒) อาฬวกยักษ์ผู้กระด้าง ปราศจาก
ความอดทน ดุร้าย สู้รบกับพระพุทธเจ้าอย่าง
ทรหดยิ่งกว่ามารตลอดราตรี พระจอมมุนีทรง
เอาชนะได้ด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาดี ด้วย
เดชแห่งชัยชนะนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน

(๓) พญาช้างชื่อ นาฬาคิรี ตกมัน
ดุร้ายยิ่งนัก ประดุจไฟป่า จักราวุธ และสายฟ้า
พระจอมมุนีทรงเอาชนะได้ด้วยวิธีรดด้วยน้ำ
คือเมตตา ด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน

(๔) โจรองคุลิมาล (โจรฆ่าคนเอานิ้ว
ทำพวงมาลัยแสนดุร้าย) ถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่ฆ่า
พระพุทธองค์สิ้นระยะทาง ๓ โยชน์ พระจอมมุณี
ทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ทางใจเอาชนะได้ราบคาบ
ด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน

(๕) นางจิญจมาณวิกา (สาวิกาพวกนิครนถ์)
เอาไม้กลมๆ มาผูกท้อง ทำอาการ
ประหนึ่งว่ามีครรภ์ ใส่ร้ายพระพุทะเจ้า
ท่ามกลางฝูงชน พระจอมมุนีทรงเอาชนะได้
ด้วยวิธีสงบระงับพระหฤทัยอันงดงาม ด้วย
เดชแห่งชัยชนะนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน

(๖)สัจจกนิครนถ์ผู้ถือตัวว่าฉลาด
เป็นนักโต้วาทะชั้นยอด สละเสียซึ่งสัจจะ
ตั้งใจมาได้วาทะหักล้างพระพุทธองค์ เป็นคน
มืดบอดยิ่งนัก พระจอมมุนีผู้สว่างจ้าด้วย
“แสงปัญญา” ทรงเอาชนะได้ ด้วยเดชแห่ง
ชัยชนะนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน

(๗) พญานาค ชื่อนันโทปนันทะ ผู้มี
ความรู้ผิดมีฤทธิ์มาก พระจอมมุนี ทรงมี
พุทธบัญชาให้พระโมคคัลลานะพุทธโอรส ไป
ปราบด้วยวิธีแสดงฤทธิ์ที่เหนือกว่า ด้วยเดช
แห่งชัยชนะนั้น ขอชัยมงคล จงมีแก่ท่าน

(๘) พรหมชื่อพกะ (ถือตัวว่า) มีความ
บริสุทธิ์ รุ่งเรืองและมีฤทธิ์
ยึดมั่นในความเห็นผิด
ดุจมีมือถูกอสรพิษขบเอา

(๙) คนมีปัญญาสวดพุทธชัยมงคล
คาถาทั้ง ๘ นี้เป็นประจำ โดยไม่เกียจคร้าน
พึงขจัดอุปัทวันตรายทั้งหลายได้ บรรลุถึงซึ่ง
พระนิพพานอันเป็นสุข
- * - * - * - * - * - * - * - * -

2 comments:

dogdoy said...

ชอบวิธีทำบุญตักบาตรสำหรับผู้อยู่ต่างประเทศมากๆครับ
จะลองนำไปใช้ดู :)

~*aom*~ said...

ดีใจที่มีคนได้ประโยชน์จากโพสต์นี้ค่ะ :)
อนุโมทนาด้วยนะคะ :)